March 15, 2023

Türksoylu Halkların Müzik Kültürünün Araştırma Problemleri” konferansı daveti

March 15, 2023

Türksoylu Halkların Müzik Kültürünün Araştırma Problemleri” konferansı daveti

Türksoylu Halkların Müzik Kültürünün Araştırma Problemleri” konferansı daveti

Azerbaycan Devlet Medeniyet ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından 14 Nisan 2023 tarihinde “Türksoylu Halkların Müzik Kültürünün Araştırma Problemleri” konulu uluslararası konferans düzenlenecektir.

Konferansta ele alınacak konu ve katılım şartlarına ilişkin 3 dilde bilgilerin yer aldığı davet mektubu aşağıda yer almaktadır:

MƏLUMAT MƏKTUBU

                                                     

Hörmətli həmkarlar!

 

              Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti Sizi “Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri” mövzusunda XXII Beynəlxalq Elmi-praktiki konfransda iştirak etməyə dəvət edir. Konfrans 14 aprel 2023-cü il tarixində Bakıda  keçiriləcəkdir. 

Konfransda iştirak etmək üçün humanitar sahədə fəaliyyət göstərən elmi-tədqiqat institutlarının elmi işçiləri, ali və orta təhsil müəssisələrinin professor-müəllim heyəti, doktorant, dissertant və magistrantlar  dəvət edilir. 

Konfransın məqsədi: Türk xalqlarının bədii mədəniyyətinin tədqiqi sahəsində aparılan araşdırmaların nəticələrinin ümumiləşdirilməsi və  elmi informasiya mübadiləsi.

         Kofransın mövzu dairəsi aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir:

 • Heydər Əliyev – 100. Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycanın mədəniyyət siyasəti  
 • ADMİU – 100. Humanitar təhsilin aktual problemləri
 • Türksoylu xalqların bədii mədəniyyətinin araşdırılması problemləri

Müasir reallığı nəzərə alaraq konfransın Zoom platforması əsasında məsafəli qaydada keçirilməsi istisna edilmir. İştirakçıların yol və Bakıda gündəlik yaşayış xərcləri göndərən tərəfin hesabına ödəniləcəkdir. Əlavə məlumat üçün Təşkilat komitəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiz: 

e-mail: turksoylu2023@gmail.com

Sizi konfransın iştirakçıları arasında görməyə ümid edirik. 

Konfransın şərtlərini təqdim edirik. 

Qoşma: 2 (iki) vərəq

 

            Hörmətlə,

Rektor, professor                                                             Ceyran Mahmudova


KONFRANSIN TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

 1. Ceyran Mahmudova - sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor, ADMİU-nun rektoru
 2. Gülşən Əliyeva-Kəngərli - filologiya elmləri doktoru, professor, ADMİU-nun Beynəlxalq əlaqələr və tərbiyə işləri üzrə prorektoru
 3. Sədaqət Əliyeva - kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, ADMİU-nun Elm və yaradıcıq işləri üzrə prorektoru
 4. Kamilə Dadaş-zadə - Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor, ADMİU-nun “Musiqi tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrasının müdiri

İştirakçı üçün şərtlər:

Konfransda aşağıda göstərilən qaydada iştirak etmək mümkündür: bir və ya bir neçə bölmə çərçivəsində məruzə etməklə, məruzə etmədən qiyabi iştirakın təmin olunması ilə (konfransda iştirak etmədən stenddə yerləşdirilmiş məruzə), onlayn konfransda iştirak etməklə. İştirak etmək istəyənlər materialları 2023-cü il aprel ayının 1-nə qədər çatdırmalı, çıxışın mövzusunu bildirməli və konfransda iştirak etmək üçün ərizə verməli, yaxud konfransın elektron ünvanına məktub göndərməlidirlər. Məruzəçilərin səfərlə bağlı yol xərcləri iştirakçının özü tərəfindən tərəfindən ödənilir.

MƏRUZƏNİN YAZILMA QAYDALARI

Ərizədə məruzənin mövzusu, müəllif haqqında məlumat (soyad, ad, atasının adı, elmi dərəcə və fəxri ad, iş yeri və vəzifə, poçt və elektron ünvanlar, əlaqə telefonları) göstərilməlidir. 

Təşkilat komitəsi mövzuya və tələblərə uyğun olmayan materialların çapından imtina etmək hüququna malikdir. Müəllif göstərdiyi ünvan vasitəsilə bu haqda xəbərdar ediləcəkdir. Məqalənin mətni Microsoft Word redaktorunda yığılmalıdır. Nəşrin həcmi 7 səhifəyə qədər, formatı A4, Times New Roman, 14 pt, yuxarı və aşağı xətlər 20 mm, sol xətt 30 mm, sağ xətt 15 mm, sətirlərarası məsafə 1,5, abzas 1,25 olmalıdır. Mətndə qeydlər, formullar, cədvəllər, qrafiklər və səhifə nömrələri olmamalıdır. Mənbələr mətnin içində kvadrat mötərizədə verilir, məsələn [A.Talıbzadə, 2006, səh. 28]. “Ədəbiyyat” bölməsində ardıcıllıq əlifba sırası ilə düzənlənir (12 pt), nömrələnmir. Məqalələr müəllif redaksiyasında çap  olunur. Konfransın dili – Azərbaycan, türk, rus və ingilis dilləridir. 

  Xülasə ingilis dilində (əgər məqalə ingiliscə yazılmışdırsa, xülasə Azərbaycan dilində verilməlidir) tərtib olunmalıdır (8-10 sətir həcmində 10 pt, məsafə 1) olmalıdır. 

Açar sözlər 8-12 sözdən ibarət olmalıdır. 

 

İŞTİRAKÇININ ƏRİZƏSİ

 

Soyad, ad, atasınn adı (tam) 
Elmi dərəcə 
Təşkilat 
Vəzifə 
E-mail 
Telefon nömrəsi (ölkə kodu ilə) 
Ev ünvanı (poçt indeksi ilə)  
Ölkə, şəhər      
Məruzənin adı  
Açar sözlər 
Tezis 

 

Əlaqə:

Ünvan: ADMİU, İnşaatçılar pr., 39

Telefon: (+99 412) 599-00-54

           Elektron poçt ünvanı: turksoylu2023@gmail.com 

           İnternet ünvan: http://admiu.edu.az/

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

 

Уважаемые коллеги!

                                                      

Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств приглашает вас принять участие в XXII Международной научно-практической конференции «Проблемы исследования музыкальной культуры тюркских народов». 

Конференция состоится 14-го апреля 2023 года в городе Баку.

К участию приглашаются преподаватели, соискатели, докторанты, магистранты и все заинтересованные лица. 

Цель конференции: обобщение научных достижений и обмен научной информацией в области изучения художественной культуры тюркских народов.

Основные тематические направления конференции:

 • Гейдар Алиев – 100. Гейдар Алиев и культурная политика суверенного Азербайджана
 • АГУКИ – 100. Актуальные проблемы гуманитарного образования
 • Проблемы исследования художественной культуры тюркских народов

Принимая во внимание современные реалии, не исключается дистанционное проведение конференции на платформе Zoom. Окончательное решение о формате мероприятия будет принято в первой декаде апреля. Расходы докладчиков по проезду и проживанию в Баку оплачиваются направляющей стороной. 

По результатам конференции планируется издание материалов. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации и их редактирования. Для дополнительной информации можете связаться с Организационным комитетом:

e-mail: turksoylu2023@gmail.com

Надеемся увидеть Вас среди участников нашей конференции.

Условия конференции прилагаются. 

Приложение: 3 (три) стр.

 

С уважением,

Ректор, профессор                                                          Джейран Махмудова

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 1. Джейран Махмудова – доктор искусствоведения, профессор, ректор
 2. Гюльшен Алиева-Кенгерли – доктор филологических наук, профессор, проректор по международным отношениям и воспитательной работе 
 3. Садагат  Алиева – доктор философии по культурологии, доцент, проректор по научной и творческой работе
 4. 4. Кямиля Дадаш-заде – доктор философии по искусствоведению, профессор, заведующая кафедрой «История и теория музыки» 

Условия участия:

 Участие в конференции возможно в следующих формах: доклад в рамках заседания одной или нескольких секций; заочное участие (стендовый доклад без выступления на конференции), участие в онлайн конференции. Участникам конференции необходимо до 1 апреля 2023 года подать заявку на участие в конференции (если статья написана в соавторстве – заявка заполняется на одного автора) и выслать статью на электронную почту конференции. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ

В заявке следует указать тему доклада, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень и звание, место работы и должность, почтовый и электронный адрес, номера контактных телефонов). 

Организационный комитет оставляет за собой право отказать в публикации материалам, не соответствующим тематике и предъявляемым требованиям. Об этом автор будет извещен по указанному им адресу. Текст статьи должен быть набран в редакторе Microsoft Word. Объем публикации до 7 страниц, формат А4, Times New Roman, 14 кегль, верхнее и нижнее поля 20 мм, левое поле 30 мм, правое поле 15 мм, межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ 1,25. В тексте не должно быть сносок и примечаний, формул, таблиц и графиков, нумерации страниц. Ссылки на источники даются внутри текста в квадратных скобках, например [А.Талыбзаде, 2006, с. 28]. В разделе «Литература» позиции располагаются в алфавитном порядке (12 pt), не нумеруются. Статьи публикуются в авторской редакции. Рабочие языки конференции – азербайджанский, турецкий, русский и английский.

Резюме на английском языке (если статья написана на английском языке, то резюме должно быть на азербайджанском) объемом 8–10 строк,10 кегль, интервал 1.

Ключевые слова должны состоять из 8-12 слов.  
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

ФИО (полностью) 
Ученая степень 
Организация  
Должность  
E-mail 
Телефонный номер (с кодом страны) 
Домашний адрес (с почтовым индексом) 
Страна, город      
Название доклада 
Ключевые слова 
Тезис 

Контакты:

Адрес: АГУКИ, пр. Иншаатчылар, 39
Телефон: (+99 412) 599-00-54

Адрес электронной почты: turksoylu2023@gmail.com 

Интернет адрес: http://admiu.edu.az/

                                                                                                                                                                          

 

INFORMATION MAIL

Dear colleagues!

The Azerbaijan State University of Culture and Arts invites you to take part in the 22th International Scientific-Practical Conference "Issues of research into the musical culture of the Turkic peoples". The conference will be held on 14th of April, 2023 in Baku.

Teachers, applicants, doctoral students, undergraduates and all interested persons are invited to participate.

The purpose of the conference: the generalization of scientific achievements and the exchange of scientific information in the field of Turkic studies.

The main thematic areas of the conference:

 •   Heydar Aliyev - 100. Heydar Aliyev and the cultural policy of sovereign Azerbaijan
 •  ASUCA - 100. Actual problems of humanitarian education
 • Problems of studying the artistic culture of Turkic peoples

Taking into account modern realities, it is possible to hold a conference remotely on the Zoom platform. The final decision on the format of the event will be made in the first decade of April. Speakers' expenses for travel and accommodation in Baku are paid by the sending party.

According to the results of the conference, it is planned to publish materials. The organizing committee reserves the right to select articles for publication and edit them

 

For further information, please contact the Organizing Committee:

e-mail: turksoylu2023@gmail.com 

We hope to see you among the participants of our conference.

The terms of the Conference are attached.

Appendix: 3 (three) p.

 

Sincerely,

Rector, professor                                                             Jeyran Mahmudova

 

ORGANIZING COMMITTEE OF CONFERENCE:

 

1. Jeyran Mahmudova - Doctor of Arts, Professor, Rector

2. Gulshan Aliyeva-Kengerli - Doctor of Philology, Professor, Vice-Rector for International Relations and Educational Work

3. Sadagat Aliyeva - Doctor of Philosophy in Cultural Studies, Associate Professor,                     Vice-Rector for Scientific and Creative Affairs

4. Kamila Dadash-zadeh - Ph.D. in Arts, Professor, Head of the Department of History and Theory of Music

 

The terms of participation:

Participation in the conference is possible in the following forms: a report within the framework of a meeting of one or more sections; Absentee participation (poster presentation without speaking at the conference), participation in an online conference. Participants of the conference should submit an application for participation in the conference before April 1, 2023 (if the article is written in co-authorship - the application is filled in for one author) and send the article to the e-mail of the conference.

The publication of the conference proceedings is planned before the conference.

The financial expenses of the speakers are paid by the participants themselves, other expenses (local transportation, food) are borne by the Azerbaijan State University of Culture and Arts.

 

RULES OF PAPER REGISTRATION

In the application should specify the topic of the report, information about the author (full name, full name, academic degree and rank, place of work and position, postal and e-mail address, contact phone numbers).

The Organizing Committee reserves the right to refuse publication of materials that do not correspond to the subject and requirements. The author will be notified about this at the address indicated by him. The text of the article should be typed in the Microsoft Word editor. The publication volume is up to 7 pages, A4 size, Times New Roman, 14 size, top and bottom margins 20 mm, left margin 30 mm, right margin 15 mm, line spacing 1.5, paragraph indent 1.25. In the text there should be no footnotes and notes, formulas, tables and graphs, numbering of pages. References to sources are given inside the text in square brackets, for example [A.Talybzade, 2006, p. 28]. In the "Literature" section, the positions are arranged in alphabetical order (12 pt), not numbered. Articles are published in the author's edition. The working languages ​​of the conference are Azerbaijani, Turkish, Russian and English.

Summary in English (if the article is written in English, then the summary should be in Azerbaijani). Keywords should consist of 8-12 words.

APPLICATION FORM

 

Name (completely)

 

Academic degree

 

Organization

 

Position

 

E-mail address

 

Telephone number (with country code)

 

Home address (with zip code)

 

Country, city

 

Title of the report

 

Keywords

 

Thesis

 

Contacts:

Address: ASUCA, Inshaatchilar Ave., 39

Phone: (+99412) 599-00-54

Email Address: turksoylu2023@gmail.com

Internet address: http://admiu.edu.az/

Medya Galerisi

logo-birlikteyiz

© 2022 TÜRKSOY - Her hakkı saklıdır